Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Józef Szydłowski

Józef Szydłowski

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: 110, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Karnice stała I/5/2018 członek
Komisja ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Karnice stała I/3/2018 członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice stała I/9/2018 członek
Komisja ds. opracowania strategii gminy doraźna I/13/2018 przewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
6 Uzupełnienie ubytków w drodze gminnej w Trzeszynie interpelacja 2020-01-29 2020-02-11
13 Wniosek do założeń budżetowych na 2021 rok wniosek 2020-10-07
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-01-31 11:32:34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Karnice IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 11:35:10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru delegata Gminy Karnice do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 11:50:53 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej staży pożarnej IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 11:53:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr II/20/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 r. dotyczącej obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 11:56:06 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Karnice na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 12:00:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 12:04:30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 12:07:23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 12:09:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 12:11:37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Statutowej Rady Gminy Karnice na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 12:14:55 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. opracowania strategii gminy Rady Gminy Karnice na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 11:07:26 Ustalenie porządku obrad IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 11:02:58 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy (III) IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 11:23:48 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. „Karnice-południe” IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 11:26:29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. „Karnice-północ” IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 11:26:33 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 11:29:58 Ustalenie porządku obrad V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 11:53:16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 11:56:17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 11:59:43 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019- 2027 V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 12:01:56 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia Gminy Karnice do realizacji grantu dotyczącego projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 12:03:58 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 12:06:18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Karnice V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 12:08:14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Karnice V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 12:42:11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Konarzewo” w gminie Karnice obejmujący tereny 1MN/U, 2MP i 5MP V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 12:44:50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2019 roku” V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 12:50:41 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 12:53:26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Karnice do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 11:07:44 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 11:09:02 Ustalenie porządku obrad VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 11:22:22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2019 rok VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 11:26:15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 11:28:23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 11:29:56 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2019 rok VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 11:32:22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019 - 20127 VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 12:14:12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 12:16:51 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/23/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-06-28 11:03:17 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy VII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-06-28 11:04:47 Ustalenie porządku obrad VII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-06-28 12:40:45 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy VII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-06-28 13:31:27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2018 rok VII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-06-28 13:33:12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karnice z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 VII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-06-28 13:44:28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok VII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-06-28 13:46:32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019- 2027 VII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-06-28 13:49:46 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2024 VII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:05:08 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:06:17 Przyjęcie porządku obrad VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:18:21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:21:38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:23:16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2019 rok VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:25:12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2019 rok VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:26:59 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019- 2027 VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:43:42 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Wisławy Szymborskiej w Karnicach VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:46:16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Karnice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:47:53 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:49:48 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:51:44 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:53:20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Karnice, gmina Karnice VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-17 09:11:23 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji IX Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-17 09:14:51 Przyjęcie porządku obrad IX Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-17 10:16:13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok IX Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-17 10:18:12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok IX Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-17 10:19:56 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2019 rok IX Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-17 10:22:15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019- 2027 IX Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-17 10:25:14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach IX Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-17 10:26:55 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli IX Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-17 10:31:48 Wybór Komisji Skrutacyjnej IX Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-17 10:52:04 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gryficach IX Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-29 11:17:15 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy X Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-29 11:19:59 Przyjęcie porządku obrad X Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-29 11:32:43 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok X Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-29 11:35:25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2019 - 2027 X Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-29 11:37:08 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Kostki w Karnicach na renowację i konserwację zabytków X Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-29 11:39:15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości X Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-29 11:43:44 Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej X Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-29 12:20:27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale nr IX/88/2019 Rady Gminy Karnice z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach X Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-29 12:27:44 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Karnice X Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 11:07:47 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 11:10:05 Przyjęcie porządku obrad XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 11:25:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 11:31:11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2019 rok XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 11:33:20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019 - 2027 XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 11:49:56 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 11:51:50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 11:53:20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Enea Operator Spółka z o.o. na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karnice XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 11:56:41 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022 dla Gminy Karnice XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 11:58:56 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Karnice XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 12:02:43 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 12:07:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 11:29:36 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2019 rok XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-19 11:04:26 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-19 11:05:29 Przyjęcie porządku obrad XII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-19 11:15:08 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok XII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-19 11:17:13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019 - 2027 XII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-19 11:40:12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2020 rok XII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-19 11:58:22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karnice na 2020 rok i lata następne XII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-19 12:02:07 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Karnice XII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-28 14:05:48 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-28 14:06:34 Przyjęcie porządku obrad XIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-28 14:11:08 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok XIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-28 14:13:37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-28 14:15:17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2019 rok XIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-28 14:17:46 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019 - 2027 XIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-28 14:21:00 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego XIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-01-30 11:05:04 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji XIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-01-30 11:05:47 Przyjęcie porządku obrad XIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-01-30 11:17:52 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok XIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-01-30 11:19:39 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2020 - 2031 XIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-01-30 11:29:32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-01-30 11:48:07 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Karnice na rok 2020 XIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-01-30 11:49:13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2020 XIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-01-30 11:50:30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2020 XIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-01-30 11:51:38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 XIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-01-30 11:52:50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice na rok 2020 XIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-01-30 11:54:06 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Statutowej Rady Gminy Karnice na rok 2020 XIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-01-30 11:55:19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. opracowania strategii gminy Rady Gminy Karnice na rok 2020 XIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-02-27 11:22:01 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok XV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-02-27 11:29:01 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2020 roku XV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-02-27 11:45:11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. XV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-02-27 11:47:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości XV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-02-27 11:10:47 Przyjęcie porządku obrad XV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-05-21 11:18:25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok XVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-05-21 11:20:13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2020 – 2031 XVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-05-21 11:21:42 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-05-21 11:24:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży XVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-05-21 11:27:14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Cerkwica na lata 2020- 2027 XVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-05-21 11:13:52 Przyjęcie porządku obrad XVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-05-21 11:12:58 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-06-18 11:01:37 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XVII Sesja Rady Gminy Krnice za
2020-06-18 11:03:43 Przyjęcie porządku obrad XVII Sesja Rady Gminy Krnice za
2020-06-18 11:09:59 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2020 rok XVII Sesja Rady Gminy Krnice za
2020-06-18 11:12:02 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok XVII Sesja Rady Gminy Krnice za
2020-06-18 11:13:43 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019 - 2027 XVII Sesja Rady Gminy Krnice za
2020-06-18 11:15:42 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XVII Sesja Rady Gminy Krnice za
2020-06-18 11:17:28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości XVII Sesja Rady Gminy Krnice za
2020-06-18 11:19:02 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali gospodarczych położonych w Cerkwicy XVII Sesja Rady Gminy Krnice za
2020-06-18 11:20:40 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Drozdowie XVII Sesja Rady Gminy Krnice za
2020-06-18 11:22:30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Paprotnie XVII Sesja Rady Gminy Krnice za
2020-06-18 11:29:09 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze XVII Sesja Rady Gminy Krnice za
2020-06-18 11:25:59 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Paprotnie. XVII Sesja Rady Gminy Krnice za
2020-07-31 11:01:35 Przyjecie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-07-31 11:03:05 Przyjecie porządku obrad XVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-07-31 11:06:50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Ciećmierzu XVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-07-31 11:09:34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-07-31 11:11:15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości XVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-07-31 11:13:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Karnice oraz powierzenia kompetencji Wójtowi Gminy Karnice do ustalania opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Karnice XVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-21 15:03:25 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-21 15:05:05 Przyjęcie porządku obrad XIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-21 15:47:35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy XIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-21 16:48:35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2019 rok XIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-21 16:49:22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karnice z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 XIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:06:02 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:07:01 Przyjęcie porządku obrad XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:09:51 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2020 rok XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:12:11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2020 rok. XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:15:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:18:15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:20:30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2020 - 2031 XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:22:20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Karnice na 2020 rok XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:24:25 Rozpatrzenie projektu uchwały przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej na renowację i konserwację zabytków XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:26:38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Karnice z dnia 31 lipca 2020 r. XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:28:23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice. XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:30:34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:32:33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla terenu w miejscowości Ninikowo. XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:34:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Konarzewo” w gminie Karnice obejmujący tereny 1MN/U, 2MP i 5MP. XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-09-24 11:02:25 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-09-24 11:03:08 Przyjęcie porządku obrad XXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-09-24 11:16:29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok XXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-09-24 11:19:15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Karnice na 2020 rok XXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-09-24 11:21:06 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2020 rok XXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-09-24 11:23:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2020 rok. XXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-09-24 11:25:40 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2020 - 2031 XXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-09-24 11:38:49 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice XXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-09-24 11:40:58 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych XXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-09-24 11:43:27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości XXI Sesja Rady Gminy Karnice za