Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Józef Szydłowski

Józef Szydłowski

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: 110, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Karnice stała I/5/2018 członek
Komisja ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Karnice stała I/3/2018 członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice stała I/9/2018 członek
Komisja ds. opracowania strategii gminy doraźna I/13/2018 przewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-01-31 11:32:34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Karnice IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 11:35:10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru delegata Gminy Karnice do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 11:50:53 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej staży pożarnej IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 11:53:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr II/20/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 r. dotyczącej obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 11:56:06 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Karnice na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 12:00:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 12:04:30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 12:07:23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 12:09:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 12:11:37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Statutowej Rady Gminy Karnice na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 12:14:55 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. opracowania strategii gminy Rady Gminy Karnice na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 11:07:26 Ustalenie porządku obrad IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 11:02:58 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy (III) IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 11:23:48 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. „Karnice-południe” IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 11:26:29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. „Karnice-północ” IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 11:26:33 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 11:29:58 Ustalenie porządku obrad V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 11:53:16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 11:56:17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 11:59:43 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019- 2027 V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 12:01:56 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia Gminy Karnice do realizacji grantu dotyczącego projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 12:03:58 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 12:06:18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Karnice V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 12:08:14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Karnice V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 12:42:11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Konarzewo” w gminie Karnice obejmujący tereny 1MN/U, 2MP i 5MP V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 12:44:50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2019 roku” V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 12:50:41 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-03-22 12:53:26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Karnice do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania V Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 11:07:44 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 11:09:02 Ustalenie porządku obrad VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 11:22:22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2019 rok VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 11:26:15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 11:28:23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 11:29:56 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2019 rok VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 11:32:22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019 - 20127 VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 12:14:12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 12:16:51 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/23/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-06-28 11:03:17 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy VII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-06-28 11:04:47 Ustalenie porządku obrad VII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-06-28 12:40:45 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy VII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-06-28 13:31:27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2018 rok VII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-06-28 13:33:12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karnice z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 VII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-06-28 13:44:28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok VII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-06-28 13:46:32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019- 2027 VII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-06-28 13:49:46 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2024 VII Sesja Rady Gminy Karnice za