Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Tomasz Adam Zelwak

Tomasz Adam Zelwak

Radny

Okręg: 9, zdobyte głosy: 92, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Karnice stała I/5/2018 wiceprzewodniczący
Komisja ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Karnice stała I/3/2018 członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice stała I/9/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Przedmiot głosowania Sesja Głos
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Karnice IV Sesja Rady Gminy Karnice za
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru delegata Gminy Karnice do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie IV Sesja Rady Gminy Karnice za
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej staży pożarnej IV Sesja Rady Gminy Karnice za
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr II/20/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 r. dotyczącej obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok IV Sesja Rady Gminy Karnice za
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Karnice na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Statutowej Rady Gminy Karnice na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. opracowania strategii gminy Rady Gminy Karnice na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
Ustalenie porządku obrad IV Sesja Rady Gminy Karnice za
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy (III) IV Sesja Rady Gminy Karnice za
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. „Karnice-południe” IV Sesja Rady Gminy Karnice za
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. „Karnice-północ” IV Sesja Rady Gminy Karnice za
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy V Sesja Rady Gminy Karnice za
Ustalenie porządku obrad V Sesja Rady Gminy Karnice za
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok V Sesja Rady Gminy Karnice za
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok V Sesja Rady Gminy Karnice za
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019- 2027 V Sesja Rady Gminy Karnice za
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia Gminy Karnice do realizacji grantu dotyczącego projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 V Sesja Rady Gminy Karnice za
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości V Sesja Rady Gminy Karnice za
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Karnice V Sesja Rady Gminy Karnice za
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Karnice V Sesja Rady Gminy Karnice za
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Konarzewo” w gminie Karnice obejmujący tereny 1MN/U, 2MP i 5MP V Sesja Rady Gminy Karnice za
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2019 roku” V Sesja Rady Gminy Karnice za
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli V Sesja Rady Gminy Karnice za
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Karnice do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania V Sesja Rady Gminy Karnice za