Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy w Karnicach

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Dariusz Piotr Smal

Dariusz Piotr Smal

Radny

Okręg: 6, zdobyte głosy: 76

Status: powołany - 22.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Karnice stała I/5/2018 członek
Komisja Statutowa Rady Gminy Karnice doraźna I/11/2018 przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
2 Naprawa nawierzchni asfaltowej na ul. Słonecznej w miejscowości Cerkwica interpelacja 2019-11-07 2019-11-20
3 Lokalizacja lustra w Cerkwicy interpelacja 2019-11-15 2019-11-21
5 Dotyczy usunięcia drzewa w miejscowości Cerkwica interpelacja 2019-12-16 2019-12-20
7 Budowa miejsc parkingowych w Cerkwicy interpelacja 2020-05-19 2020-06-01
31 Usunięcie drzewa interpelacja 2023-08-22 2023-09-04

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-01-31 11:32:34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Karnice IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 11:35:10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru delegata Gminy Karnice do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 11:50:53 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej staży pożarnej IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 11:53:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr II/20/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 r. dotyczącej obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 11:56:06 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Karnice na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 12:00:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 12:04:30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 12:07:23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 12:09:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 12:11:37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Statutowej Rady Gminy Karnice na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 12:14:55 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. opracowania strategii gminy Rady Gminy Karnice na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 11:07:26 Ustalenie porządku obrad IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 11:02:58 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy (III) IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 11:23:48 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. „Karnice-południe” IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-01-31 11:26:29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. „Karnice-północ” IV Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 11:07:44 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 11:09:02 Ustalenie porządku obrad VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 11:22:22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2019 rok VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 11:26:15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 11:28:23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 11:29:56 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2019 rok VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 11:32:22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019 - 20127 VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 12:14:12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-05-31 12:16:51 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/23/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi VI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-06-28 11:03:17 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy VII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-06-28 11:04:47 Ustalenie porządku obrad VII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-06-28 12:40:45 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy VII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-06-28 13:31:27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2018 rok VII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-06-28 13:33:12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karnice z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 VII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-06-28 13:44:28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok VII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-06-28 13:46:32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019- 2027 VII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-06-28 13:49:46 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2024 VII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:05:08 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:06:17 Przyjęcie porządku obrad VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:18:21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:21:38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:23:16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2019 rok VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:25:12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2019 rok VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:26:59 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019- 2027 VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:43:42 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Wisławy Szymborskiej w Karnicach VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:46:16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Karnice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:47:53 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:49:48 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:51:44 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-08-20 11:53:20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Karnice, gmina Karnice VIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-29 11:17:15 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy X Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-29 11:19:59 Przyjęcie porządku obrad X Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-29 11:32:43 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok X Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-29 11:35:25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2019 - 2027 X Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-29 11:37:08 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Kostki w Karnicach na renowację i konserwację zabytków X Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-29 11:39:15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości X Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-29 11:43:44 Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej X Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-29 12:20:27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale nr IX/88/2019 Rady Gminy Karnice z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach X Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-10-29 12:27:44 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Karnice X Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 11:07:47 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 11:10:05 Przyjęcie porządku obrad XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 11:25:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 11:31:11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2019 rok XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 11:33:20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019 - 2027 XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 11:49:56 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 11:51:50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 11:53:20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Enea Operator Spółka z o.o. na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karnice XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 11:56:41 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022 dla Gminy Karnice XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 11:58:56 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Karnice XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 12:02:43 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 12:07:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-11-28 11:29:36 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2019 rok XI Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-19 11:04:26 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-19 11:05:29 Przyjęcie porządku obrad XII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-19 11:15:08 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok XII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-19 11:17:13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019 - 2027 XII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-19 11:40:12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2020 rok XII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-19 11:58:22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karnice na 2020 rok i lata następne XII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-19 12:02:07 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Karnice XII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-28 14:05:48 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-28 14:06:34 Przyjęcie porządku obrad XIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-28 14:11:08 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok XIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-28 14:13:37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-28 14:15:17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2019 rok XIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-28 14:17:46 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019 - 2027 XIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2019-12-28 14:21:00 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego XIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-01-30 11:05:04 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji XIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-01-30 11:05:47 Przyjęcie porządku obrad XIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-01-30 11:17:52 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok XIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-01-30 11:19:39 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2020 - 2031 XIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-01-30 11:29:32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-01-30 11:48:07 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Karnice na rok 2020 XIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-01-30 11:49:13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2020 XIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-01-30 11:50:30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2020 XIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-01-30 11:51:38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 XIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-01-30 11:52:50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice na rok 2020 XIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-01-30 11:54:06 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Statutowej Rady Gminy Karnice na rok 2020 XIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-01-30 11:55:19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. opracowania strategii gminy Rady Gminy Karnice na rok 2020 XIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-02-27 11:22:01 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok XV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-02-27 11:29:01 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2020 roku XV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-02-27 11:45:11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. XV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-02-27 11:47:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości XV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-02-27 11:07:50 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji XV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-02-27 11:10:47 Przyjęcie porządku obrad XV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-05-21 11:18:25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok XVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-05-21 11:20:13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2020 – 2031 XVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-05-21 11:21:42 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-05-21 11:24:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży XVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-05-21 11:27:14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Cerkwica na lata 2020- 2027 XVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-05-21 11:13:52 Przyjęcie porządku obrad XVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-05-21 11:12:58 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-06-18 11:01:37 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XVII Sesja Rady Gminy Krnice za
2020-06-18 11:03:43 Przyjęcie porządku obrad XVII Sesja Rady Gminy Krnice za
2020-06-18 11:09:59 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2020 rok XVII Sesja Rady Gminy Krnice za
2020-06-18 11:12:02 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok XVII Sesja Rady Gminy Krnice za
2020-06-18 11:13:43 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019 - 2027 XVII Sesja Rady Gminy Krnice za
2020-06-18 11:15:42 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XVII Sesja Rady Gminy Krnice za
2020-06-18 11:17:28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości XVII Sesja Rady Gminy Krnice za
2020-06-18 11:19:02 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali gospodarczych położonych w Cerkwicy XVII Sesja Rady Gminy Krnice za
2020-06-18 11:20:40 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Drozdowie XVII Sesja Rady Gminy Krnice za
2020-06-18 11:22:30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Paprotnie XVII Sesja Rady Gminy Krnice za
2020-06-18 11:29:09 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze XVII Sesja Rady Gminy Krnice za
2020-06-18 11:25:59 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Paprotnie. XVII Sesja Rady Gminy Krnice za
2020-07-31 11:01:35 Przyjecie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-07-31 11:03:05 Przyjecie porządku obrad XVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-07-31 11:06:50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Ciećmierzu XVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-07-31 11:09:34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-07-31 11:11:15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości XVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-07-31 11:13:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Karnice oraz powierzenia kompetencji Wójtowi Gminy Karnice do ustalania opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Karnice XVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-21 15:03:25 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-21 15:05:05 Przyjęcie porządku obrad XIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-21 15:47:35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy XIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-21 16:48:35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2019 rok XIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-21 16:49:22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karnice z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 XIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:06:02 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:07:01 Przyjęcie porządku obrad XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:09:51 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2020 rok XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:12:11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2020 rok. XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:15:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:18:15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:20:30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2020 - 2031 XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:22:20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Karnice na 2020 rok XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:24:25 Rozpatrzenie projektu uchwały przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej na renowację i konserwację zabytków XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:26:38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Karnice z dnia 31 lipca 2020 r. XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:28:23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice. XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:30:34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:32:33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla terenu w miejscowości Ninikowo. XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-08-27 11:34:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Konarzewo” w gminie Karnice obejmujący tereny 1MN/U, 2MP i 5MP. XX Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-09-24 11:02:25 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-09-24 11:03:08 Przyjęcie porządku obrad XXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-09-24 11:16:29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok XXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-09-24 11:19:15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Karnice na 2020 rok XXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-09-24 11:21:06 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2020 rok XXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-09-24 11:23:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2020 rok. XXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-09-24 11:25:40 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2020 - 2031 XXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-09-24 11:38:49 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice XXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-09-24 11:40:58 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych XXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-09-24 11:43:27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości XXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-10-29 11:05:29 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XXII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-10-29 11:08:34 Przyjęcie porządku obrad XXII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-10-29 11:19:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok XXII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-10-29 11:21:35 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Karnice na 2020 rok XXII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-10-29 11:23:23 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2020 - 2031 XXII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-10-29 11:26:05 Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 XXII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-10-29 11:29:09 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych gminy Karnice na lata 2020-2024” XXII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-10-29 11:30:57 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice dla działki nr 62/8 obręb Konarzewo. XXII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-11-30 09:04:16 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Karnice XXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-11-30 09:08:13 Przyjęcie porządku obrad XXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-11-30 09:13:38 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok XXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-11-30 09:15:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2020 rok XXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-11-30 09:17:06 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2020 - 2031 XXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-11-30 09:19:08 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-11-30 09:38:58 Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości XXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-11-30 09:40:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-11-30 09:21:42 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik XXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-11-30 09:23:52 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Karnice XXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-11-30 09:25:47 Projekt uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-11-30 09:27:35 Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-11-30 09:45:49 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych XXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-11-30 09:43:49 Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Cerkwicy XXIII Sesja Rady Gminy Karnice wstrzymał się
2020-11-30 09:42:12 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lędzin, gmina Karnice XXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-12-30 13:14:53 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XXIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-12-30 13:16:42 Przyjęcie porządku obrad XXIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-12-30 13:23:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok XXIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-12-30 13:26:10 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Karnice na 2020 rok XXIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-12-30 13:28:05 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2020 - 2031 XXIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-12-30 13:37:25 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2021 rok XXIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-12-30 13:43:45 Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-12-30 13:53:08 Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla miejscowości Karnice XXIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2020-12-30 13:48:16 Rozpatrzenie uwagi nr 1 wnioskodawcy z załącznika nr 3 XXIV Sesja Rady Gminy Karnice przeciw
2020-12-30 13:50:30 Rozpatrzenie uwagi nr 2 wnioskodawcy z załącznika nr 3 XXIV Sesja Rady Gminy Karnice przeciw
2020-12-30 13:51:21 Rozpatrzenie uwagi nr 3 wnioskodawcy z załącznika nr 3 XXIV Sesja Rady Gminy Karnice przeciw
2020-12-30 13:52:12 Rozpatrzenie uwagi nr 4 wnioskodawcy z załącznika nr 3 XXIV Sesja Rady Gminy Karnice przeciw
2021-02-25 11:04:03 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-02-25 11:05:16 Przyjęcie porządku obrad XXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-02-25 11:36:09 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodniopomorskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie XXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-02-25 11:37:56 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - Zachodniopomorskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie XXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-02-25 11:51:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok XXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-02-25 11:53:54 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-02-25 11:56:38 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2021 - 2031 XXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-02-25 11:58:49 Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości XXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-02-25 12:01:25 Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości XXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-02-25 12:03:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karnice XXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-02-25 12:05:14 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lędzin, gmina Karnice XXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-02-25 12:08:34 Projekt do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025 XXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-02-25 12:12:13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2021 roku” XXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-02-25 12:15:15 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Karnice na lata 2021 - 2028, w tym trybu konsultacji XXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-02-25 12:31:07 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Karnice na rok 2021 XXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-02-25 12:35:11 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2021 XXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-02-25 12:38:47 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2021 XXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-02-25 12:41:49 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021 XXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-02-25 12:44:21 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Statutowej Rady Gminy Karnice na rok 2021 XXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-02-25 12:47:28 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. opracowania strategii gminy Rady Gminy Karnice na rok 2021 XXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-02-25 12:49:33 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice na rok 2021 XXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-02-25 12:56:01 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały XXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-02-25 13:00:50 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przygotowania uchwały/komunikatu oraz pakietu profilaktycznego XXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-03-31 14:03:51 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XXVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-03-31 14:05:35 Przyjęcie porządku obrad XXVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-03-31 14:11:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok XXVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-03-31 14:13:26 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2021 - 2031 XXVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-04-20 18:13:36 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XXVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-04-20 18:14:21 Przyjęcie porządku obrad XXVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-04-20 18:18:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok XXVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-04-20 18:20:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2021 rok XXVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-04-20 18:22:18 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2021 rok. XXVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-04-20 18:24:04 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2021 – 2031 XXVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-04-20 18:26:10 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią Gościmierzu oraz kanalizacji z przyłączami na ulicy Polnej w Cerkwicy” XXVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-04-20 18:28:00 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cerkwicy wraz z budową zbiorników retencyjnych” XXVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-04-20 18:29:28 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie XXVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-04-20 18:31:12 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. XXVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-04-20 18:40:30 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok XXVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-05-28 14:01:30 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Karnice XXVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-05-28 14:02:33 Przyjęcie porządku obrad XXVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-05-28 14:05:52 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXVII/228/2021 Rady Gminy Karnice z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią Gościmierzu oraz kanalizacji z przyłączami na ulicy Polnej w Cerkwicy” XXVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-05-28 14:08:14 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXVII/229/2021 Rady Gminy Karnice z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cerkwicy wraz z budową zbiorników retencyjnych” XXVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-05-28 14:12:13 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Cerkwicy XXVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-05-28 14:14:40 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-05-28 14:17:13 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla terenu Gminy Karnice w latach 2013-2032” XXVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-05-28 14:21:57 Projekt uchwały w sprawie opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego XXVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-06-10 11:01:07 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Karnice XXIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-06-10 11:02:52 Przyjęcie porządku obrad XXIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-06-10 11:18:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok XXIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-06-10 11:22:49 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2021 rok XXIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-06-10 11:25:49 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2021 - 2031 XXIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-06-10 11:28:02 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego XXIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-06-10 11:31:03 Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości udzielenia pożyczek i poręczeń XXIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-06-10 11:47:20 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVII/232/2021 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok XXIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-06-10 11:49:48 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karnice XXIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-06-10 11:52:02 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karnice. XXIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-06-10 11:54:48 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Karnice XXIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-07-22 11:48:55 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy XXX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-07-22 12:10:00 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2020 rok XXX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-07-22 12:10:59 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karnice z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 XXX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-07-22 12:36:47 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok XXX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-07-22 12:38:44 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2021 - 2031 XXX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-07-22 12:40:17 Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości XXX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-07-22 12:42:23 Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego XXX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-07-22 12:45:23 Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości XXX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-07-22 12:47:33 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice dla terenu w miejscowości Ninikowo XXX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-07-22 12:57:59 Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla miejscowości Karnice XXX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-07-22 11:10:38 Porządek obrad XXX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-07-22 11:09:32 Protokół z poprzedniej sesji XXX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-07-22 12:53:55 Uwaga nr 1 z dnia 28.07.2020 r. XXX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-07-22 12:54:44 Uwaga nr 2 z dnia 17.07.2020 r. XXX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-07-22 12:55:16 Uwaga nr 3 z dnia 17.07.2020 r. XXX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-07-22 12:55:47 Uwaga nr 4 z dnia 09.11.2020 r. XXX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-07-22 12:56:16 Uwaga nr 5 z dnia 02.07.2021 r. XXX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-07-22 12:56:53 Uwaga nr 6 z dnia 05.07.2021 r. XXX Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-09-30 11:40:20 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok XXXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-09-30 11:35:22 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XXXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-09-30 11:42:17 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2021 rok XXXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-09-30 11:44:08 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2021 - 2031 XXXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-09-30 11:46:09 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego XXXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-09-30 11:51:26 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Karnice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu XXXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-09-30 12:08:12 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Karnice XXXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-09-30 12:10:17 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Karnice w roku szkolnym 2021/2022 XXXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-09-30 12:13:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Karnice nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Modlimowo XXXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-09-30 12:14:57 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Konarzewo, gmina Karnice XXXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-09-30 12:16:37 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pogorzelica, gmina Karnice XXXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-09-30 11:06:57 Przyjęcie porządku obrad XXXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-09-30 11:05:43 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Karnice XXXI Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-10-27 11:09:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok XXXII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-10-27 11:12:01 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2021 rok XXXII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-10-27 11:18:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XXXII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-10-27 11:20:25 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Gryfickiego XXXII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-10-27 11:22:52 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2021 - 2031 XXXII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-10-27 11:27:12 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XXXII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-10-27 11:29:13 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Karnice oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów XXXII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-10-27 11:31:25 Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego XXXII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-10-27 11:34:39 Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 XXXII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-10-27 11:02:34 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Karnice XXXII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-10-27 11:04:07 Przyjęcie porządku obrad XXXII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-11-25 11:05:45 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-11-25 11:08:29 Przyjęcie porządku obrad XXXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-11-25 11:16:32 Uchwała w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-11-25 11:18:44 Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2021 - 2031 XXXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-11-25 11:21:13 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego XXXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-11-25 11:24:08 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-11-25 11:28:02 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek XXXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-11-25 11:48:56 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XXXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-11-25 11:51:33 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karnice w drodze przetargu XXXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-11-25 11:54:29 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Karnice na lata 2021 – 2025 XXXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-11-25 11:58:06 Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Karnice na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029” XXXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-11-25 11:46:10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/172/2020 Rady Gminy Karnice z dnia 24 września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice XXXIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-17 11:17:43 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXXIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-17 11:18:40 Przyjęcie porządku obrad XXXIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-17 11:27:31 Uchwała w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok XXXIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-17 11:29:31 Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2021 - 2035 XXXIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-17 11:31:57 Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale XXXIII/281/2021 Rady Gminy Karnice z dnia 25 listopada 2021 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXXIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-17 12:04:12 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2022 rok XXXIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-17 12:08:39 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karnice na 2022 rok i lata następne XXXIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-17 12:37:56 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Karnice XXXIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-17 12:42:53 Uchwała w sprawie ustalenia diet dla radnych, sołtysów i członków rad sołeckich Gminy Karnice XXXIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-17 12:45:06 Uchwała w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej staży pożarnej XXXIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-17 12:24:19 Zmiany w porządku obrad XXXIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-30 17:37:33 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XXXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-30 17:38:25 Przyjęcie porządku obrad XXXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-30 17:45:53 Uchwała w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok XXXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-30 17:49:15 Uchwała w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XXXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-30 17:51:11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2021 rok XXXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-30 17:53:16 Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2021 – 2031 XXXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-30 17:55:55 Uchwała w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na 2022 rok i lata następne XXXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-30 18:00:01 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Karnice na rok 2022 XXXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-30 18:05:07 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2022 XXXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-30 18:09:33 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2022 XXXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-30 18:12:54 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022 XXXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-30 18:15:27 Uchwała zatwierdzenia planu pracy Komisji Statutowej Rady Gminy Karnice na rok 2022 XXXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-30 18:18:51 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. opracowania strategii gminy Rady Gminy Karnice na rok 2022 XXXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2021-12-30 18:21:02 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice na rok 2022 XXXV Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-01-27 11:29:11 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Karnice na lata 2021 – 2028 XXXVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-01-27 11:33:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 rok XXXVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-01-27 11:35:11 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na 2022 rok i lata następne XXXVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-01-27 11:43:46 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Karnice na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021” XXXVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-01-27 11:46:35 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pogorzelica, gmina Karnice XXXVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-01-27 11:48:30 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pogorzelica, gmina Karnice. XXXVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-01-27 11:50:24 Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości XXXVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-01-27 11:52:26 Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. XXXVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-01-27 11:54:29 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Karnice oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów XXXVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-01-27 11:05:02 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XXXVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-01-27 11:06:16 Przyjęcie porządku obrad XXXVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-02-10 17:57:05 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XXXVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-02-10 17:58:51 Przyjęcie porządku obrad XXXVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-02-10 18:10:47 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2022 rok XXXVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-02-10 18:15:17 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 rok XXXVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-02-10 18:17:34 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na 2022 rok i lata następne XXXVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-03-03 17:07:03 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XXXVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-03-03 17:08:15 Przyjęcie porządku obrad XXXVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-03-03 17:11:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 rok XXXVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-03-03 17:12:48 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na 2022 rok i lata następne XXXVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-03-31 11:05:46 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XXXIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-03-31 11:06:49 Ustalenie porządku obrad XXXIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-03-31 11:20:59 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 rok XXXIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-03-31 11:18:26 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2022 rok XXXIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-03-31 11:23:18 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na 2022 rok i lata następne XXXIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-03-31 11:25:28 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Karnice XXXIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-03-31 11:27:17 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników XXXIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-03-31 11:36:20 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 XXXIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-03-31 11:41:31 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2022 roku” XXXIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-04-12 17:38:08 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XL Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-04-12 17:39:14 Przyjęcie porządku obrad XL Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-04-12 17:43:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 rok XL Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-04-12 17:45:40 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na 2022 rok i lata następne XL Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-04-12 17:50:38 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Karnice na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zmian w budżecie i WPF XL Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-05-25 17:32:19 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2022 rok XLI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-05-25 17:34:48 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości udzielenia pożyczek i poręczeń XLI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-05-25 17:37:02 Projekt Uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej na renowację i konserwację zabytków XLI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-05-25 17:42:02 Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 rok XLI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-05-25 17:43:57 Projekt Uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na 2022 rok i lata następne XLI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-05-25 17:57:54 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pogorzelica, gmina Karnice XLI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-05-25 18:00:20 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dreżewo, gmina Karnice XLI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-05-25 18:02:34 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Cerkwica XLI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-05-25 18:04:01 Projekt Uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości XLI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-05-25 17:07:38 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XLI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-05-25 17:08:28 Przyjęcie porządku obrad XLI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-06-30 11:46:01 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy XLII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-06-30 12:15:06 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2021 rok XLII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-06-30 12:16:58 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karnice z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 XLII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-06-30 12:56:11 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2022 rok XLII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-06-30 13:04:06 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 rok XLII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-06-30 13:06:15 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na 2022 rok i lata następne XLII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-06-30 12:53:22 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Paprotnie 38A prowadzonej w formie opiekuńczej, działającej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach XLII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-06-30 13:08:18 Projekt uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Karnice XLII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-06-30 11:03:22 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XLII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-06-30 11:06:00 Przyjęcie porządku obrad XLII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-07-28 11:00:58 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XLIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-07-28 11:03:16 Przyjęcie porządku obrad XLIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-07-28 11:14:54 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2022 rok XLIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-07-28 11:22:20 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 rok XLIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-07-28 11:25:12 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na 2022 rok i lata następne XLIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-07-28 11:27:55 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Karnice XLIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-07-28 11:30:33 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pogorzelica, gmina Karnice XLIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-07-28 11:32:20 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pogorzelica, gmina Karnice. XLIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-07-28 11:34:18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Paprotno XLIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-07-28 11:36:37 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Karnice w roku szkolnym 2022/2023 XLIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-08-30 11:03:23 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XLIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-08-30 11:04:23 Przyjęcie porządku obrad XLIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-08-30 11:14:01 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-08-30 11:15:58 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2022 rok. XLIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-08-30 11:21:29 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-08-30 11:24:12 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie XLIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-08-30 11:28:09 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na 2022 rok i lata następne XLIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-09-30 11:14:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2022 rok. XLV Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-09-30 11:19:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 rok. XLV Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-09-30 11:21:31 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Karnice na rok 2022 i lata następne. XLV Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-09-30 11:23:12 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Gryfickiego. XLV Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-09-30 11:24:46 Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Karnice. XLV Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-09-30 11:26:37 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Karnice nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. XLV Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-09-30 11:28:24 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Karnice nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa XLV Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-09-30 11:30:26 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Drozdowie. XLV Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-09-30 11:32:08 Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. XLV Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-09-30 11:34:06 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dreżewo, gmina Karnice. XLV Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-09-30 11:34:57 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dreżewo, gmina Karnice XLV Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-09-30 11:37:41 Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Karnice. XLV Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-10-28 09:03:12 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XLVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-10-28 09:05:02 Przyjęcie porządku obrad XLVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-10-28 09:15:16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2022 rok XLVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-10-28 09:20:29 Uchwała w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 rok XLVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-10-28 09:22:59 Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na 2022 rok i lata następne XLVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-10-28 09:25:32 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy XLVI Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-12-30 14:05:04 przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy XLIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-12-30 14:06:15 ustalenie porządku obrad XLIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-12-30 14:09:19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2022 rok XLIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-12-30 14:14:39 Uchwała w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 rok XLIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-12-30 14:22:09 Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na 2022 rok i lata następne XLIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-12-30 14:37:21 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2023 rok XLIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-12-30 14:42:31 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karnice na lata 2023-2035 XLIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-12-30 15:00:58 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego w sprawie ustanowienia Związku ZIT Obszaru Funkcjonalnego Gryfic oraz ustalenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy opracowaniu strategii ZIT i realizacji zadań w ramach ZIT OF Gryfic XLIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-12-30 15:02:45 Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Paprotno na lata 2022- 2030 XLIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-12-30 15:04:29 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych XLIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-12-30 15:08:30 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Karnice na rok 2023 XLIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-12-30 15:13:12 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2023 XLIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-12-30 15:17:26 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2023 XLIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-12-30 15:20:46 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023 XLIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-12-30 15:23:26 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Statutowej Rady Gminy Karnice na rok 2023 XLIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-12-30 15:25:30 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. opracowania strategii gminy Rady Gminy Karnice na rok 2023 XLIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2022-12-30 15:27:27 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice na rok 2023 XLIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-02-02 10:03:53 przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy L Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-02-02 10:04:52 ustalenie porządku obrad L Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-02-02 10:17:36 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2023 rok L Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-02-02 10:23:53 Uchwała w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2023 rok L Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-02-02 10:26:28 Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2023-2035 L Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-02-02 10:28:25 Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości udzielenia pożyczek i poręczeń L Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-02-02 10:30:22 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025 dla Gminy Karnice L Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-02-02 10:32:42 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/24/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29.11.2018r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 L Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-02-02 10:34:26 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/25/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29.11.2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 L Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-02-02 10:35:55 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/26/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29.11.2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 L Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-02-02 10:50:32 Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców L Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-02-02 10:54:31 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 grudnia 2022 r. na bezczynność Wójta Gminy Karnice L Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-02-02 10:58:16 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zawarcia porozumienia oraz umowy pomiędzy Gminą Karnice a fundacją Zwierz L Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-03-30 11:01:59 przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy LI Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-03-30 11:03:23 ustalenie porządku obrad LI Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-03-30 11:16:27 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2023 rok LI Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-03-30 11:20:51 Uchwała w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2023 rok LI Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-03-30 11:23:09 Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2023-2035 LI Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-03-30 11:25:23 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Modlimowo stanowiącej mienie komunalne Gminy Karnice LI Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-03-30 11:27:57 Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o utworzenie miejscowości Dreżewo Morskie w Gminie Karnice LI Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-03-30 11:30:48 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla terenu Gminy Karnice w latach 2013-2032” LI Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-03-30 11:45:46 Uchwała w sprawie współdziałania Gminy Karnice z Miastem Białogard w zakresie wykonywania zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt LI Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-03-30 11:49:09 Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2023 roku” LI Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-03-30 11:51:16 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o numerze ewidencyjnym 155/11, zlokalizowanej w obrębie Konarzewo, w gminie Karnice LI Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-07-27 18:31:13 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy LIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-07-27 18:31:57 Ustalenie porządku obrad LIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-07-27 18:40:29 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2023 rok LIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-07-27 18:45:16 Uchwała w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2023 rok LIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-07-27 18:47:08 Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2023-2035 LIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-07-27 18:49:24 Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości udzielenia pożyczek i poręczeń LIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-07-27 18:51:49 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi LIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-07-27 18:54:22 Uchwała w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Karnice LIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-07-27 18:56:59 Uchwała w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa LIV Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-08-24 18:35:56 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy LV Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-08-24 18:36:47 Ustalenie porządku obrad LV Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-08-24 18:49:14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2023 rok LV Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-08-24 18:56:50 Uchwała w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2023 rok LV Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-08-24 18:58:37 Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2023-2035 LV Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-08-24 19:01:02 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi w Paprotnie” LV Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-08-24 19:03:11 Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie LV Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-08-24 19:04:42 Uchwała w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Karnicach na renowację i konserwację zabytków LV Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-08-24 19:06:37 Uchwała w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Cerkwicy na renowację i konserwację zabytków LV Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-08-24 19:08:16 Uchwała w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Cerkwicy na renowację i konserwację zabytków LV Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-08-24 19:12:48 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Cerkwica poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych LV Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-08-24 19:15:45 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kusin poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych LV Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-11-30 18:10:21 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy LVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-11-30 18:11:11 Ustalenie porządku obrad LVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-11-30 18:26:45 Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 LVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-11-30 18:28:52 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Karnice na lata 2024-2030 LVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-11-30 18:36:17 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 LVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-11-30 18:38:22 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 LVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-11-30 18:41:08 Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2024-2028 LVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-11-30 18:43:20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2023 rok LVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-11-30 18:48:49 Uchwała w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2023 rok LVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-11-30 18:51:00 Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2023-2035 LVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-11-30 18:53:02 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Gryfickiego LVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-11-30 18:55:58 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości LVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-11-30 18:58:04 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024 LVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-11-30 19:00:03 Uchwała w sprawie opłaty miejscowej LVII Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-12-14 17:04:42 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych LVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-12-14 17:07:11 Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Karnice LVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-12-14 17:17:34 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2024 rok LVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-12-14 17:24:34 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karnice na lata 2024-2035 LVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-12-14 16:55:15 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy LVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-12-14 16:56:15 Ustalenie porządku obrad LVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-12-14 17:28:13 Uchwała w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2023 rok LVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-12-14 17:29:57 Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2023-2035 LVIII Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-12-29 15:58:59 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy LIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-12-29 16:00:20 Ustalenie porządku obrad LIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-12-29 16:10:13 Uchwała w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2023 rok LIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-12-29 16:12:28 Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2023-2035 LIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-12-29 16:13:57 Uchwała sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Karnice na rok 2024 LIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-12-29 16:15:04 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2024 LIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-12-29 16:15:59 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2024 LIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-12-29 16:16:52 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024 LIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-12-29 16:17:56 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice na rok 2024 LIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-12-29 16:18:45 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Statutowej Rady Gminy Karnice na rok 2024 LIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-12-29 16:19:42 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. opracowania strategii gminy Rady Gminy Karnice na rok 2024 LIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2023-12-29 16:04:34 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2023 rok LIX Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-02-01 17:06:03 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy LX Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-02-01 17:06:37 Ustalenie porządku obrad LX Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-02-01 17:19:31 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2024 rok LX Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-02-01 17:20:53 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Białogard LX Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-02-01 17:22:40 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2024-2035 LX Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-02-01 17:24:42 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Karnice LX Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-02-01 17:26:27 Projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Karnice LX Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-02-01 17:28:33 Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany statutu Sołectwa Dreżewo LX Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-02-01 17:30:54 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2024 roku” LX Sesja Rady Gminy Karnice za
2024-02-01 17:33:52 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Karnice LX Sesja Rady Gminy Karnice za